سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

Telegram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
👤 Telegram Fake Member (Auto Start) ⭐️
7800
500 / 40000
2
👤 Telegram Fake Member (Max Speed) (Auto Start) ⚡️
15600
500 / 30000
3
👤 Telegram Fake Member (Zero Drop/Never Drop) (Auto Start) 💯
20800
500 / 30000